Nygamla lagar från EU återaktualiseras

Lagstiftning som kommit från EU redan för 10-år sedan har börjat göra sig känd även inom den kommersiella och offentliga sektorn. Länge har Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet blundat för de nya gällande lagkraven som statuerar hårdare tag mot miljöbovar i alla meningar. Det finns en uppsjö lagar på området och ca 14 myndigheter som mer eller mindre utövar tillsyn över energifrågan som från EU har sin ”direkta verkan” först år 2020. Det är som synes det så kallade 2020-målen från EU som ska verkställas inom mindre två år vilket kommer i form av genomföra kommer bli svårt rent praktiskt. Dessutom finns det så kallade 2030-talet från EU. Från EU har en rad direktiv rullats ut som tar direkt sikte på energieffektivisering och förnybar energi samt en allmän återhållsamhet gentemot nedskräpning och alla former av förstöring av miljön eller onödigt energiförbrukande.

Ekodesigndirektivet och energi-effektiseringen inom EU

Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet är ett par av de lagar som rullats ut i direktivform och som alltjämt gäller sedan några år. Trots det verkar det finnas en allmän uppfattning om att energieffektiviseringskraven inte gäller för var och en och få har hörsammat dem. Energieffektivseringen gäller alla slags elprodukter bland annat vilket i sin tur kan delas upp i olika kategorier och för att begränsa denna sammanställning tas belysning som elprodukt upp.

Belysning som energieffektivisering

Belysning står för ungefär en tredjedel av vår energiförbrukning och har längre varit en relativt kostsam och energikrävande del av olika verksamheten både kommersiella, offentliga och privata. Med den nya belysningstekniken och särkilt då LED-belysningen har båda energiförbrukning och produktens cykler blivit längre. Även om inköpspris är högre är den totala livscykelkostnaden både – lägre – och längre vilket innebär mindre driftstopp, byten och avfall i slutanvändningen av produkten. EU har slutit upp bakom reglerna men Europa ligger långt efter och drygt 90% av belysningen återstår att bytas inom en relativt kort tidsram. En kanske inte helt vild gissning är i vart fall att belysningsförbudet inte kommer komma verkställas förs än 2022. Och 2030-målet återstår efter det att se.